среда, 18 июля 2018 г.

17 липня 2018 року відбулося екстренне засідання Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності On July 17, 2018 there was held a special meeting of the Committee on protection of advocate's rights and professional guarantees.

17 липня 2018 року відбулося екстренне засідання Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. 
В ході засідання було обговорено питання відносно розповсюджених народним депутатом України І.Мосійчуком у соціальних мережах публікацій, що можуть містити заклики до силового втручання та зриву планової роботи органів адвокатського самоврядування міста Києва. За результатами обговорення було ініційовано направлення звернень до правоохоронних органів з метою забезпечення громадського порядку при реалізації органом адвокатського самоврядування своїх законних повноважень, зокрема, розгляд дисциплінарних проваджень. 
Комітетом було розглянуто звернення адвоката Анни Бабич щодо порушення гарантій адвокатської діяльності, а саме заборони будь-якого втручання, перешкоджання здійсненню професійної діяльності та проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду. Адвокатом Є.Солодко було ініційовано звернення до Директора Національного антикорупційного бюро України із проханням провести перевірку та притягнути винних службових осіб Національного антикорупційного бюро України до відповідальності встановленої законом. 
Розглядалося і чергове істотне порушення ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за зверненням Адвокатського об'єднання "Богатир та партнери" стосовно системного незаконного обмеження істотних прав людини – адвоката Богатиря В.В., внаслідок недотримання державних гарантій, визначених Законом та пов’язаних з фактичним нездійсненням у передбаченому КПК України порядку підозри адвокату, як спеціальному суб'єкту. Акцентувалась увага на недостатній компетентності окремих працівників органів досудового розслідування щодо презумпції правомірності правочину, зокрема, угоди із адвокатом та неправомірних вимог правоохоронців про надання додаткових підтверджуючих документів дійсності такої угоди, що протирічить змісту норм матеріального норм права. Відповідні документи, за наслідками розгляду звернення Адвокатського об'єднання "Богатир та партнери" в інтересах адвоката Богатиря В.В., будуть включені до Звіту про порушення прав адвокатів в Україні, що будуть надіслані Міжнародній комісії юристів (ICJ) та Раді адвокатських і правничих товариств Європи (ССВЕ). 
Питання систематичного ігнорування професійних прав адвокатів та виробництва проектів відповідних документів вирішено доручити членам Комітету Є.Мірошникову та К.Четвертаку. 
Комітетом обговорено та вирішено питання щодо реагування на систематичні заяви про порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката О.Шадріна. Підготовку проектів відповідних звернень доручено члену Комітету С.Чернушичу. 
Разом з цим, Комітет є відкритим для співпраці і запрошує стати членом Комітету всіх, хто вважає себе експертом у цій галузі і готовий, не шкодуючи сил і часу, займатися відстоюванням порушених професійних прав і гарантій. 
Інформація з усіх розглянутих питань передана Голові НААУ для скерування відповідних звернень у межах компетенції. During the meeting, the participants discussed issues concerning publications spread by a People's Deputy of Ukraine Ihor Mosiichuk in social media, that may contain the calls for military intervention and upsetting of planned work of the bar self-government of the city of Kiev. Following the discussion there was initiated submission of appeals to the police to ensure public order during exercising by the Bar self-government of its lawful authority, in particular, consideration of disciplinary proceedings.
The Committee considered the appeal of an advocate Anna Babych concerning violation of advocates' guarantees, namely prohibition of any meddling, interference with the pursuit of professional activities and carrying out in respect of the advocate of search operations or investigative actions that can be carried out only with the permission of the court. An advocate Ye. Solodko initiated an appeal to the Director of the National Anticorruption Bureau of Ukraine with a request to investigate and bring the guilty officials of the National Anticorruption Bureau of Ukraine to responsibility established by law.
There was considered a significant violation of Article 23 of the Law of Ukraine "On the Bar and Practice of Law" at the request of the Bar Association "Bogatyr & Partners" in relation to systematic unlawful limitation of essential human rights of advocate V. V. Bogatyr, as a result of disrespecting the state guarantees determined by the Law and related to the actual non-observance of the procedure, set forth in the CPC of Ukraine, of declaring suspicion to an advocate, as a special person. The attention was focused on the lack of competence with some employees of bodies of pre-trial investigation as to the presumption of legality of judicial action, in particular, agreement with an advocate and unlawful claims of law enforcement officers to provide additional documents supporting the validity of such agreement, which is contrary to the substantive law provisions. Relevant documents on the results of consideration of the application of the Bar Association "Bogatyr & Partners" in the interests of advocate V.V. Bogatyr will be included in the Report on violations of the rights of advocates in Ukraine, which will be submitted to the International Commission of Jurists (ICJ) and the Council of Bars and Law Societies of Europe (ССВЕ).
The question of systematic disregard for the professional rights of advocates and the production of relevant documents was decided to be entrusted to the members of the Committee Ye. Miroshnykov and K. Chetvertak.
The Committee discussed and decided to respond to the systematic appeals concerning violations of advocates' rights and professional guarantees of advocate O. Shadrin. Drafting of the project for admissibility of appeals was entrusted to the Committee member S. Chernushych.
However, the Committee is open to cooperation and invites everyone to become a member of the Committee, all those who consider themselves experts in this field and are ready to spare no effort and time to defend violated professional rights and guarantees.
The information on all issues discussed was forwarded to the UNBA President for further direction of appropriate appeals within the limits of competence.