понедельник, 20 августа 2018 г.

Committee on protection of advocate's rights addressed international partners on violations of advocate`s rights Комітет захисту прав адвокатів звернувся до міжнародних партнерів з приводу порушення прав адвоката

UNBA was addressed by the defence counsel of advocate Bogatyr V.V. on the violation of their professional rights and professional guarantees of advocate Bogatyr V.V. by the officers of the General Prosecutor’s Office of Ukraine.
Committee on protection of advocate's rights and professional guarantees carried out an inspection of the provided facts and established their credibility.
On the results of the carried-out inspection the Committee on behalf of UNBA addressed the UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, International Bar Association (IBA), The International Commission of Jurists (ICJ) and Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in connection to the violations of professional guarantees of advocate Bogatyr Volodymyr Viktorovich and professional rights of his defence counsel.
The appeal to international organisations was sent by the UNBA President Lidiia Izovitova.
In particular, violations consisted of paragraph 13, Part 1 of article 23 of the Law of Ukraine “On the Bar and Practice of Law” and paragraph 1, part 1 of article 481 of Criminal Procedure Code of Ukraine, which specify an advocate as a special category of persons, to which a special procedure of criminal proceedings exists, it provides that a written report of a suspected criminal offense by an advocate may be made exclusively by the Prosecutor General of Ukraine, his/her deputy, the prosecutor of the Autonomous Republic of Crimea, the region and the cities of Kyiv and Sevastopol.
On the 1st of September 2017, the pre-trial investigation prepared a suspicion against advocate Bogatyr V.V. which was signed by Yu.V. Stoliarchuk, Deputy Prosecutor General. An attempt to serve a notice of suspicion to advocate Bogatyr V.V. was made by O.A. Krupka, investigating officer of the Prosecutor General's Office of Ukraine, using mail service. The Committee sees this as incompatible with the requirements of the Criminal Procedure Code of Ukraine, as the attempt to serve the notice of suspicion was made by a person lacking any proper authority.
The appeals include facts of systematic violations of professional rights of defence counsel of advocate Bogatyr V.V. In particular, the officers of Prosecutor General's Office of Ukraine conduct actions, by which they prevent the lawyers of advocate Bogatyr V.V. from protecting his rights, by not granting access to the lawyers to criminal case materials and by not acknowledging the lawyers, as protecting the rights of advocate Bogatyr V.V. in the criminal case. Furthermore, investigators and prosecutors, in contradiction to requirements of article 50 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, have taken actions of extortion of additional documents from advocates in order to confirm their authority of defendants, in particular, a written agreement of advocate Bogatyr V.V. to perform his defence in this criminal proceeding.
Furthermore, the investigators and prosecutors of the Department of Special Investigations of Prosecutor General's Office of Ukraine systematically ignore the decisions of courts, which have obliged them to grant access to the defence counsel of Bogatyr V.V. to the criminal proceedings and grant access to case materials of the criminal proceedings. Thus, violating the main principle of justice, provided for in article 129 of the Constitution of Ukraine “obligatory force of court decision”. In their official correspondence, officers of the Prosecutor General's Office of Ukraine affirmatively expressed their disagreement with the court decisions:
  • "the ruling of the investigating judge is groundless and is not based on provisions of the laws…"
  • “the decision made by investigating judge may not confirm the powers and authorities of advocate O.O. Plavan to participate in the criminal proceeding as a defence counsel of suspect Volodymyr Bogatyr…”
  • “the decision made by investigating judge is also unclear, so its impartial enforcement is prevented…”
Also, it appears from the appeal, that the Department of International Police Cooperation (Interpol) rejected the request of General Prosecutor’s Office of Ukraine on the subject of placing advocate Bogatyr V.V. on the international wanted list due to political motivation of the case.
International organisations will inform the direction of UNBA on the results of consideration of the respective appeals very soon.


На адресу НААУ надійшло звернення від захисників адвоката Богатиря В.В. щодо порушення співробітниками ГПУ їх професійних прав та гарантій адвокатської діяльності Богатиря В.В.
Комітетом захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності було проведено перевірку викладених фактів та встановлено їх достовірність.
За результатами проведеної перевірки Комітет від імені НААУ звернувся до Спеціального доповідача ООН з питань про незалежність суддів і адвокатів, Міжнародної асоціації юристів (IBA), Міжнародної комісії юристів (ICJ) та Ради адвокатських та правничих товариств Європи (ССВЕ) у зв’язку з порушенням гарантій адвокатської діяльності адвоката Богатиря Володимира Вікторовича та професійних прав його захисників.
Звернення до міжнародних організацій направила голова НААУ Лідія Ізовітова.
Зокрема, йдеться про порушення вимог встановлених пунктом 13 частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та пунктом 1 частини 1 статті 481 КПК України, якими адвоката віднесено до окремої категорії осіб, стосовно яких існує спеціальний порядок кримінального провадження та передбачено, що  письмове повідомлення про підозру адвокату у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя в межах його повноважень.
Так, 1 вересня 2017 року органом досудового розслідування було складено повідомлення про підозру відносно адвоката Богатиря В.В. за підписом заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. Проте, спробу вручити повідомлення про підозру адвокату Богатирю В.В. було здійснено слідчим  Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Крупкою А.О. шляхом направлення поштового відправлення. Комітет вбачає у цьому невідповідність вимогам КПК України, адже спробу вручити повідомлення про підозру було здійснено особою без будь-яких належних та законних повноважень.
Також у зверненнях йдеться про систематичні порушення професійних прав захисників адвоката Богатиря В.В. Зокрема, співробітники ГПУ вчиняють дії, якими перешкоджають адвокатам Богатиря В.В. здійснювати захист його прав, шляхом недопуску до матеріалів кримінального провадження та шляхом невизнання адвокатів такими, що здійснюють захист прав адвоката Богатиря В.В. Слідчі та прокурори всупереч вимогам статті 50 КПК України вчиняють дії по наданню (вимаганню) у адвокатів додаткових документів на підтвердження їх повноважень як захисників, зокрема письмової згоди Богатиря В.В. на здійснення його захисту у даному кримінальному провадженні.
Більше того, слідчі та прокурори Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ систематично не виконують рішення судів, якими зобов’язано допустити захисників адвоката Богатиря В.В. до кримінального провадження та надати їм доступ до матеріалів кримінального провадження. Таким чином порушуючи основну засаду судочинства передбачену статтею 129 Конституції України «обов’язковість судового рішення».
В офіційному листуванні слідчі та прокурори у стверджувальній формі висловлюють свою незгоду з рішеннями судів:
«Ухвала слідчого судді є безпідставною, незрозумілою та такою, що не ґрунтується на нормах законодавства…».
«Рішення слідчого судді не може являтися підтвердженням повноважень адвоката Плавана О.О. на участь у кримінальному провадженні як захисника підозрюваного Богатиря В.В.».
«Рішення слідчого судді є незрозумілим, що об’єктивно перешкоджає його виконанню».
Крім того, з матеріалів звернення вбачається, що Департамент міжнародного поліцейського співробітництва (Interpol) відмовив у задоволенні запиту ГПУ щодо оголошення адвоката Богатиря В.В. в міжнародний розшук, вважаючи що дана справа є політично вмотивованою.
Про результати розгляду відповідних звернень міжнародні організації мають найближчим часом повідомити керівництво НААУ


Комментариев нет:

Отправить комментарий